- Welcome To My Blog -

..:: Followers ::..

Saturday, February 5, 2011

Syirik


CARA MENGHILANGKAN SYIRIK


Menghilangkan syirik kepada Allah, belum akan sempurna kecuali dengan menghilangkan tiga macam syirik:

1. Syirik dalam perbuatan Tuhan:

Iaitu beri'tikad bahawa di samping Allah, terdapat pencipta dan pengatur yang lain. Sebagaimana yang diyakini sebahagian orang-orang sufi, bahawa Allah menguasakan sebahagian urusan kepada beberapa waliNya untuk mengaturnya. Suatu keyakinan, yang hingga orang-orang musyrik sebelum Islam pun tidak pernah mengatakannya. Bahkan ketika Al-Quran menanyakan siapa yang mengatur segala urusan, mereka menjawab: "Allah". Seperti ditegaskan dalam firmanNya yang bermaksud:

"Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Mereka menjawab 'Allah'." (Yunus: 31)


Dalam kitab "Al-Kaafii Firrad alal Wahabi" yang pengarangnya seorang sufi. Di antara isinya adalah, "Sesungguhnya Allah memiliki beberapa hamba yang bila mengatakan kepada sesuatu; Jadilah! Maka ia akan terjadi."

Sungguh dengan tegas Al-Quran mendustakan apa yang ia dakwahkan itu. Allah berfirman yang bermaksud:

"Sesungguhnya perintahNya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, "Jadilah!" maka terjadilah ia." (Yaasiin: 82)

"Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah." (Al-A'raaf: 54)


2. Syirik dalam ibadah dan doa:

Iaitu disamping ia beribadah dan berdoa kepada Allah, ia beribadah dan berdoa pula kepada para nabi dan orang-orang shalih.

Seperti istighatsah (meminta pertolongan) kepada mereka, berdoa kepada mereka di saat kesempatan atau kelapangan. Ironinya, justeru hal ini banyak kita jumpai di kalangan umat Islam. Tentu, yang menanggung dosa terbesarnya adalah sebahagian syaikh (guru) yang mendukung perbuatan syirik ini dengan dalih tawassul.

Mereka menamakan perbuatan tersebut dengan selain nama yang sebenarnya. kerana tawassul adalah memohon kepada Allah dengan perantara yang disyariatkan. Adapun apa yang mereka lakukan adalah memohon kepada selain Allah. Seperti ucapan mereka:


"Tolonglah kami wahai Rasulullah, wahai Jaelani, wahai Badawi ..."


Permohonan seperti di atas adalah ibadah kepada selain Allah, sebab ia merupakan doa (permohonan). Sedangkan Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud:

"Doa adalah ibadah." (HR. At-Tirmizi, ia berkata, hadis hasan shahih)

Di samping itu pertolongan tidak boleh dimohonkan kecuali kepada Allah semata. Allah berfirman yang bermaksud:

"Dan (Allah) membanyakkan harta dan anak-anakmu," (Nuh: 12)

Termasuk syirik dalam ibadah adalah "syirik hakimiyah". Iaitu jika sang hakim, penguasa atau rakyat meyakini bahawa hukum Allah tidak sesuai lagi untuk diterapkan, atau dia membolehkan diberlakukannya hukum selain hukum Allah.


3. Syirik dalam sifat:


Iaitu dengan menyifati sebahagian makhluk Allah, baik para nabi, wali atau lainnya dengan sifat-sifat yang khusus milik Allah. Mengetahui hal-hal yang ghaib, misalnya. Syirik semacam ini banyak terjadi di kalangan sufi dan orang-orang yang terpengaruh oleh mereka. Seperti ucapan Bushiri, ketika memuji Nabi SAW:

"Sesungguhnya, di antara kedermawananmu adalah dunia dan kekayaan yang ada di dalamnya Dan di antara ilmumu adalah ilmu Lauhul Mahfuzh dan Qalam.

Dari sinilah kemudian terjadi kesesatan para dajjal (pembohong) yang mendakwakan dirinya boleh melihat Rasulullah SAW dalam keadaan jaga. Lalu –menurut pengakuan para dajjal itu– mereka menanyakan kepada beliau tentang rahsia jiwa orang-orang yang bergaul dengannya. Para dajjal itu ingin menguasai sebahagian urusan manusia. Padahal Rasulullah SAW semasa hidupnya sahaja, tidak mengetahui hal-hal yang ghaib tersebut, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Quran:

"Dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku membuat kebajikan yang sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudharatan." (Al-A'raaf: 188)

Jika semasa hidupnyapun beliau tidak mengetahui hal-hal yang ghaib, bagaimana mungkin beliau boleh mengetahuinya setelah beliau wafat dan berpindah ke haribaan Tuhan Yang Maha Tinggi? "Ketika Rasulullah SAW mendengar salah seorang budak wanita mengatakan, 'Dan di kalangan kita terdapat Nabi yang mengetahui apa yang terjadi besok hari.' Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya yang bermaksud,


"Tinggalkan (ucapan) ini dan berkatalah dengan yang dahulunya (biasa) engkau ucapkan'." (HR Al-Bukhari)

Kepada para rasul itu, memang terkadang ditampakkan sebahagian masalah-masalah ghaib, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah yang bermaksud:

"(Dia adalah Tuhan) Yang Mengetahui yang ghaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorangpun tentang yang ghaib itu, kecuali kepada rasul yang diredhaiNya." (Al-Jin: 26-27)


ORANG YANG MENGESAKAN ALLAH

Barangsiapa menafikan ketiga macam syirik tersebut dari Allah, kemudian ia mengesakan Allah dalam ZatNya, dan dalam menyembah dan berdoa kepadaNya, juga dalam sifat-sifatNya, maka dia adalah seorang muwahhid (yang mengesakan Allah) yang bakal memiliki berbagai keutamaan yang khusus dijanjikan bagi orang-orang muwahhidin.

Sebaliknya, jika ia melakukan salah satu dari ketiga macam syirik di atas, maka dia bukanlah seorang muwahhid, tetapi ia tergolong seperti yang disebutkan dalam firman Allah yang bermaksud:

"Seandainya mereka mempersekutukan Allah, nescaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan." (Al-An'am: 88)

"Jika kamu mempersekutukan Tuhan, nescaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi." (Az-Zumar: 65)

Hanya jika ia bertaubat dan menafikan sekutu dari Allah maka ia termasuk golongan orang-orang muwahhidin.

Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang meng-esakanMu dan janganlah Engkau jadikan kami termasuk golongan orang-orang yang menyekutukanMu.CONTOH-CONTOH SYIRIK KECIL

Syirik kecil iaitu setiap perantara yang mungkin menyebabkan kepada syirik besar, ia belum mencapai tingkat ibadah, tidak menjadikan pelakunya keluar Islam, akan tetapi ia termasuk dosa besar.

Contoh-contoh Syirik kecil:

1. Riya' dan melakukan suatu perbuatan kerana makhluk:

Seperti seorang muslim yang beramal dan shalat kerana Allah, tetapi ia melakukan shalat dan amalnya dengan baik agar dipuji manusia. Allah swt berfirman yang bermaksud:

"Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya maka hendaklah ia mengerjakan amal yang shalih dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhan-nya." (Al-Kahfi: 100)


Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud:

"Sesungguhnya yang paling aku khuatirkan atas kamu sekalian adalah syirik kecil, riya'. Pada hari Kiamat, ketika memberi balasan manusia atas perbuatannya, Allah berfirman, "Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian tujukan amalanmu kepada mereka di dunia. Lihatlah, apakah engkau dapati balasan di sisi mereka?" (HR. Ahmad, hadis shahih)


2. Bersumpah dengan nama selain Allah:


Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud:

"Barangsiapa bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah berbuat syirik." (HR. Ahmad, hadis shahih)

Boleh jadi bersumpah dengan nama selain Allah termasuk syirik besar. Iaitu jika orang yang bersumpah tersebut meyakini bahawa sang wali memiliki kemampuan untuk menimpakan bahaya atas dirinya, jika ia bersumpah dusta dengan namanya.


3. Syirik khafi:

Ibnu Abbas menafsirkan syirik khafi dengan ucapan seseorang kepada temannya, "Atas kehendak Allah dan atas kehendak kamu."

Termasuk syirik khafi adalah ucapan seseorang, "Seandainya bukan kerana Allah, kemudian (seandainya bukan kerana) si fulan."


Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang bermaksud,

"Jangan mengatakan, 'Atas kehendak Allah, dan atas kehendak si fulan.' Tetapi katakanlah, 'Atas kehendak Allah, kemudian atas kehendak si fulan'." (HR. Ahmad dan lainnya, hadis shahih)FENOMENA SYIRIK

Fenomena dan kenyataan perbuatan syirik yang bertebaran di dunia Islam merupakan sebab utama terjadinya musibah yang menimpa umat Islam. Juga sebab dari berbagai fitnah, kegoncangan dan peperangan serta berbagai siksa lainnya yang ditimpakan Allah atas kaum muslimin.

Hal itu terjadi kerana mereka berpaling dari tauhid, serta kerana perbuatan syirik yang mereka lakukan dalam akidah dan perilaku mereka.

Bukti yang jelas dari hal itu adalah apa yang kita saksikan di sebahagian besar negara-negara Islam. Berbagai fenomena kemusyrikan, justeru oleh sebahagian besar umat Islam dianggap sebagai bahagian dari ajaran Islam, kerana itu mereka tidak mengingkari dan menolaknya.

Islam datang untuk menghancurkan berbagai bentuk kemusyrikan, atau berbagai fenomena yang menyebabkan seseorang terjerumus ke perbuatan syirik. Di antara fenomena syirik yang terjadi ialah:

1. Berdoa kepada selain Allah:


Hal ini tampak jelas dalam nyanyian-nyanyian dan senandung mereka, yang sering diperdengarkan pada peringatan maulid atau pada peringatan-peringatan bersejarah lainnya.

Kita pernah mendengar mereka menyanyikan kasidah.

"Wahai imam para rasul, wahai sandaranku.
Engkau adalah pintu Allah, dan tempat aku bergantung.
Di dunia serta akhiratku.
wahai Rasulullah, bimbinglah diriku.
Tak ada yang menggantikanku dari kesulitan kepada kemudahan, kecuali engkau, wahai mahkota yang hadir"


Seandainya Rasulullah mendengar nyanyian di atas, tentu Rasulullah SAW akan berlepas diri daripadanya. Sebab tidak ada yang boleh mengubah dari kesulitan menjadi kemudahan kecuali Allah swt semata. Nyanyian-nyanyian dan pujian yang sama, banyak kita jumpai di surat-surat khabar, majalah dan buku. Di antara isinya adalah memohon pertolongan, bantuan dan kemenangan kepada Rasulullah SAW, para wali dan orang-orang shalih yang sebenarnya mereka tidak mampu melakukannya.


2. Menguburkan para wali dan orang-orang shalih di dalam masjid:

Banyak kita saksikan di negara-negara Islam, kuburan berada di dalam masjid. Terkadang di atas kuburan itu dibangunkan kubah, lalu orang-orang datang memintanya, sebagai sesembahan selain Allah. Rasulullah SAW melarang hal ini dengan sabdanya yang bermaksud:

"Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid (atau tempat bersujud menyembah Tuhan)." (Muttafaq alaih)

Jika menguburkan para nabi di dalam masjid tidak diperintahkan, bagaimana mungkin dibolehkan mengubur para syaikh dan ulama di dalamnya? Apakah lagi telah dimaklumi, kadang-kadang orang yang dikubur tersebut dijadikan tempat berdoa dan meminta, sebagai sesembahan selain Allah. kerana itu ia merupakan sebab timbulnya perbuatan syirik. Islam mengharamkan syirik dan mengharamkan perantara yang boleh menyebabkan kepadanya.


3. Nazar untuk para wali:

sebahagian manusia ada yang melakukan nazar berupa binatang sembelihan, harta atau lainnya untuk wali tertentu. Nazar semacam ini adalah syirik dan wajib tidak dilangsungkan. Sebab nazar adalah ibadah, dan ibadah hanyalah untuk Allah semata. Adapun contoh nazar yang dibenarkan adalah sebagaimana yang dilakukan oleh isteri Imran. Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud:

"Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang shalih dan berkhidmat (di Baitul Maqdis)," (Ali Imran: 35)


4. Menyembelih di kuburan para nabi atau wali:

Meskipun penyembelihan yang dilakukan dikuburan para nabi atau wali dengan niat untuk Allah, tetapi ia termasuk perbuatan orang-orang musyrik. Mereka menyembelih binatang di tempat berhala dan patung-patung wali mereka. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud:

"Allah melaknat orang yang menyembelih selain Allah." (HR. Muslim)


5. Tawaf sekeliling kuburan para wali:

Seperti mengelilingi kuburan Syaikh Abdul Kadir Jailani, Syaikh Rifa'i, Syaikh Badawi, Syaikh Al-Husain, dan lainnya. Perbuatan semacam ini adalah syirik, sebab tawaf adalah ibadah, dan ia tidak boleh dilakukan kecuali tawaf di sekeliling Kaabah, Allah berfirman yang bermaksud:

"Dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)." (Al-Hajj: 29)6. Shalat kepada kuburan:

Shalat kepada kuburan adalah tidak boleh. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud:

"Janganlah kalian duduk di atas kuburan dan jangan pula shalat kepadanya." (HR. Muslim)


7. Melakukan perjalanan (tour) menuju kuburan:

Melakukan perjalanan (tour) menuju kuburan tertentu untuk mencari berkah atau memohon kepadanya adalah tidak diperbolehkan. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud:

"Tidaklah dilakukan perjalanan (tour) kecuali kepada tiga masjid; Masjidil Haram, Masjidku ini, Masjidil Aqsha." (Muttaffaq 'alaih)

Jika kita ingin pergi ke Madinah Al-Munawwarah misalnya, kita boleh mengatakan, "Kami pergi untuk berziarah ke Masjid Nabawi kemudian memberi salam (doa) kepada Nabi Muhammad SAW."


8. Berhukum dengan selain yang diturunkan Allah:

Mengambil hukum selain yang diturunkan Allah adalah syirik. Seperti menentukan hukum dengan perundangan-perundangan yang dibuat oleh manusia, yang bertentangan dengan Al-Quranul Karim dan hadis shahih iaitu jika ia meyakini diperbolehkannya mengamalkan undang-undang buatan manusia.

Termasuk di dalamnya adalah fatwa yang dikeluarkan oleh sebahagian syaikh yang bertentangan dengan nash-nash Al-Quran dan hadis shahih. Seperti fatwa dihalalkannya riba, padahal Allah Ta'ala memaklumkan perang terhadap pelakunya.


9. Taat kepada para penguasa, ulama atau syaikh:

Iaitu ketaatan kepada mereka dengan menyelisihi dan menentang nash Al-Quran dan hadis shahih. Syirik semacam ini "Syirkut thaa'ah" (syirik keta'atan) Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud:

"Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Al-Khaliq (Allah)." (HR. Ahmad, hadis shahih)

Allah berfirman yang bermaksud:

"Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah, dan (juga mereka mempertuhankan) Al-Masih putera Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan." (At-Taubah: 31)

Hudzaifah menafsirkan ibadah dengan ketaatan terhadap apa yang dihalalkan dan diharamkan oleh ulama Yahudi kepada kaumnya.

0 comments: